Dai Mwari Vaitengesa...

Chimbozvifungawo hako manheru ano kuti dai Mwari vaibhadharisa: 


kufema,

kutaura,

kubwaira,

kuona.

Ungadai uri kupi kutaura kuno iwe mari yacho ichitokunetsawo hako kuiwana kwacho.

Dai Mwari Vaitengesa...


Asi Mwari havana kuda kudaro chikonzero ndiMwari ane tsitsi, ndiMwari anenysha, ndiMwari anengoni.

Asi Mwari vakasarudza kutuma mwanakomana wavo mumwe woga mambo Jesu weNazareta kuti azotifira pamuchinjikwa kuti tose tive vakasunungurwa uye kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi.


Manheru ano chingoti, "AMEN" kuna Mwari chikonzero vari kungokuchengeta pasina muripo kana mubhadharo. Mwari vakanaka mhani mudikanwi. Mwari vanokuda zvaunoona wakadai.


Mwari ngavakuchengete madekwana ano. Paunorara ngapapise nemoto wemweya mutsvene kuti wakaipa ashaye mukana chikonzero panguva yamanheru ndipo panofamba wakaipa kana muvengi achikusha mbeswa dzakaipa. Mwari ivai nesu manheru anhasi musatisiya changamire muponesi.


Muzita nemuropa raJesu weNazareta,


Amen!


Musi wesvondo tese kuchurch!
Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.

Copyright: Brand Pride Sibiya (tempering with the article without permission of Brand is a criminal offense).

The views shared in this article may not necessarily be the same as those of the brand.


avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp