Imi Mose Makaneta Huyai Ndikuzorodzei!Wakamborara wakasvinura uchishaya hope dziri pfungwa badzi kupiringishana

Wakambo chema misodzi inopisa kinge vhunze remoto

Kubaiwa moyo kunzwa kuzarirwa zvekutadza kufema.


Imi Mose Makaneta Huyai Ndikuzorodzei!


Kutarisirwa pasi se unosemesa, kushorwa kusvika pakadai.

Vehukama voseka , shamwari dzotiza, vanhu votaura

Ko uchafambira payi, hanzi hona rombe iro

Kushaya kana kobiri zvaro muhomwe , chandakatadza chinyi.

Kuzivikanwa nezita remadunurirwa nenyaya yezvikwereti

Uko kuchikoro kwemwana vanetsa hanzi school fees,rent yakamirawo

Ko kuzoti chikafu, hatitaure

Panosangana vamwe iwe ndiwe unopuhwa rekutsvaira kana kuuraya mombe

Vamwe vobva vati mukwasha mboko

Kunonaya mvura woti urove smart yako wanikwe pfachurirwei mvura nevanadzo

Makuseni oga oga take take newe mahwindi

Ko iko kurwara kusingaperi ndekwerudzii, wambobuda mune zvimwe

Izvezvi wave kune zvimwe, vanhu kungotarisa pasi kunyara kukutarisa

Zvawave chiseko chenyika, aiwa zvinorwadza mudikani

Ko ivo vana zvavango tsakatika nenyika kushaya ane musoro kana one

Taiti chirere chigozo kurerawo ko ndaiziveyi kurera imbwa nemukaka

Nhasi kwafiwa, mangwana kwafiwa ko hama zvadzapera

Mwana atsva dumbu amai vatsva kumusana achachema mumwe ndiani

Waneta warukutika

Nhasi ndinewe mudikani, waita zvakanaka waverenga chikamu chino

Haasi mahweke kwete Jehovah MWARI wandinonamta ati usangane naye pa page rino

Kuchema kwako neminamato yako yarangarirwa zuva ranhasi pukuta misodzi

Mat 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

Mat 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.

Mat 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.


JESU ANOTI HUYAI KWANDIRI IMI MAKAREMERWA NDIKUPEI ZORORO

Kwete ku n'anga, kwete kuma positori nema porofita enhema

Asi kuna JESU, wakaremerwa nei nhai mudikani

Murume kana mukadzi anetsa kumba, imari ye school fees here, i rent here

Waremerwa nei, hurwere husiri kupera here, kubasa kwanetsa here

I small house yapunza imba yako here, varoyi here kana zvikwambo zvanetsa

Rufu rwusinganzwisisike, vana here vanetsa

Wakanzi une cancer here , HIV AIDS here, ijeri rawatarisana naro.

Mayedza zvose zvaramba, magona maverenga peji iyi nhasi


Ikozvino taura mazwi aya ubvumirane neni shamwari yangu

Shevedzera usanyare kani ani nani zvake taura vhura muromo wako

ISHE JESU KRISTU, NDINOTENDA MAMURI, MAKA UYA

PANO PASI MURI MUNYAMA, MAKAROHWA NEKUZVIDZWA

NDOKU URAYIWA NOKUDA KWANGU, MAKASHEVEDZERA

MUKATI ZVAPERA, ZVAPERA ZVEKUTAMBURA KWANGU,

ZVAPERA ZVEU RWERE HWANGU, ZVAPERA ZVEKUSHAYA MARI,

NEMAVANGA AKE TAKAPORESWA, MUNYAMA NENGOZI

DZEDZINZA MAKAZVIPEDZA. NEZUVA RETATU MAKAMUKA

KUBVA KUVAKAFA, JESU NDINO PUPURA NEMUROMO WANGU

MURI ISHE VE UPENYU HWANGU

NDAUYA NEMUTORO UYU (TAURA DAMBUDZIKO RAKO)KWAMURI

SEZVA MAKATATAURA PANA MATEWU 11:28

SATANA NEMADHIMONI AKO NDINOKURAMBA

IBVA MUMHURI YANGU, IBVA MUUPENYU HWANGU, IBVA IBVA IBVA

BUDA MUMBA MANGU MUZITA RA JESU MUZITA RAJESU

AMEN


Chiita sa Hannah , geza kumeso, sekerera, pfeka zvipfeko zvakanaka

Vanokubvunza vaudze kuti MWARI wedu ati itira zvakanaka

Usanzwe vhara nzeve dzako kana muvengi otaura achiti, hapana zvawaita

Rumbidza JEHOVAH pese izwi iroro parinouya iti MWARI makatendeka

WAPINDA WAPINDA

Tinyorere ne testimony vakawanda vari kuti nyorera kusanganisa kunze

kwenyika vachitipa ma testimonies nekuda kwe peji rino

Kana uine HIV AIDS enda zvakare uno tariswa chingave chirwere chipi zvacho


ANORAMBIRWEI MWARI WERWUDZI URWU?


Musi wesvondo tese kuchurch!
Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.

Copyright: Brand Pride Sibiya (tempering with the article without permission of Brand is a criminal offense).

The views shared in this article may not necessarily be the same as those of the brand.


avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp