Confession: Kureurura Kutamba Nezvitunha

Confession: Kureurura Kutamba Nezvitunha

Ndaishanda MuMortuary – Dakureurura Kuita Bonde NeZvitunha 


Ndiri murume ane makore 40 uye ndakatanga kushanda mu mortuary ndine 20years. Ndakashanda zvakanaka asi dambudziko rakazovepo ndakatanga kubatwa neruchiva, ndichichiva zvitunha zve vakadzi zvaiunzwa.

Confession: Kureurura Kutamba Nezvitunha


Zuva rekutanga ndakachiva chitunha chumwe musikana aive akanaka zvaiyevedza uye arimutsvuku-tsvuku. Mukugezesa chitunha ichi ndakabatwa nechikara ndikatozviudza kuti uyu haaende kumakuva ndisina kumunzwa. Ndakaita bonde nechitunha chiya ndikanakirwa kudarika zvandaisiita nevanhukadzi vapenyu. Kubva ipapo ndakatanga kurara nemizera yese kubva kuvana kusvika kuchembere.


Ndakarara nezvitunha zvinodarika 100. Musi wandaoedzisira kurara nechitunha pakauya mwana aive arikuma 19years ndikarara naye akandinyemwerera, ndakavhunduka ndikasvetuka ndichibva paaive ndichinorovera kumadziro. Kubva ipapo handina kuzombozvidzokorora zvekare.


Ndakazosiya basa asi moyo wangu urikuzvitunha uye ndinorota zvitunha zvese zvandakarara nazvo zviine nhumbu zvichiuya kwandiri zvichifara nekuti pese pandairara nazvo ndaisashandisa protection. Ndafunga kudzokera kuzvitunha nekuti pese pandinorara nemunhu mupenyu nhengo yangu haimuke.


Bishop's Response: Please go to a servant of God, confess and get deliverance. What you are facing is a great necromancy spirit. The Lord will forgive: "Come now, let us reason together, says the Lord: though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall become like wool" (Isaiah 1:18). God will pardon, but you need to stop this NOW!


I pray God turns all the plans of your enemies into blessings in your life in JESUS' NAME.

Have a wonderful and blessed day. Amen.

Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.

avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp