18+: China Chemadzimai NaAunty Rhoda: Kugona Mwana Waamwene Muimba Yemukati

18+: China Chemadzimai NaAunty Rhoda: Kugona Mwana Waamwene Muimba Yemukati


Kana uchida kuwedzera rudo mumba mako

1. First taridza murume kuti unofarira ku*swa. Hakuna murume asingafariri kuziva kuti mukadzi wake anofarira kuis*a naye chete. Kana mangopedza paya detembera murume asati abatwa nehope. Manditaridza parere moyo, baba, uchdetemba. Zvirambe zvakadaro, namangwana. Chibva wamumbunda kuti abatwe nehope ari mumazamu ako.

2. Kana murume ari pamusoro iwe uri pasi wakavhura makumbo, simudza makumbo umutaridze kuti wakamuvhurira. Kana ava kuda kukupinda, iwe chibva wazvibatira chombo chake uchinangise muchitubu wega kuratidza kuti wanonokegwa. Kana angopinda, iwe chitanga kusveta nemasuro kunge uri kukama mombe. Tora makumbo umaise pachiuno chake ugomukiira muchitubu imomo, ugomukama. Utarise kumeso kwake unoona kwava kuita somunhu ari kunwa mushonga unovava. Kamakusvika woona kuti ava nezemo rakaipa. Chirega zvako uone. Anoita sebhuru rabudiswa muwaya. Chiuno chake chenge chegetsi. Iwe chiita somunhu anotamba jaivhi iya inonzi chipisi. Muviri wako wese ngausafamba. Chiuno chete ndicho chinongofamba chichinogamuchira chombo, chodzika nacho, chotanga kukwirazve murume asati apedza kudzira. Ipapo unohwa chombo chese chati mbombombo muchitubu. Chichemerera ipapo uchibata murume namaoko kuti asapotsa pamunosangana paya. Fambisa chiuno senyimo yasikwa uku chichikwira nokudzira. Zvinotoda purakitizi chaiyo saka tanga nhasi

3. Kana akuti f*ngora, iwe f*ngora zvako ugobhendesa chiuno choita sechego chakananga mudenga, makumbo akapatsana zvishoma. Unohwa chombo chotsvaga pokupinda. Iwe chiisa ruoko napakati pemakumbo ubate chombo uchiratidze pokupinda. Unohwa pakupinda paya murume oitasokuti ane munhikwi. Iwe usangomirira kuti iye apinze achibudisa achipinza, Fambisa chiuno
uchiita sokuti ndiwe murume ari kuisa mukadzi ari mberi kwako. Munenge mava kusangana pakati apo. Unoona ava kukubatirira chiuno kuti apinde mberi mberi. Chitanga zvako kubowa serori yedhiziri musoro wako urimo mupiro umo, chiuno chichita basa racho. Ukahwa ava kugwinhagwinha, iwe chimuvhurira kuti apinde mukatikati. Ipapo chitanga kukama nemasuro chete. Chitererazvako uhwe kunakigwa kwaanoita.
18+: China Chemadzimai NaAunty Rhoda: Kugona Mwana Waamwene Muimba Yemukati
18+: China Chemadzimai NaAunty Rhoda: Kugona Mwana Waamwene Muimba Yemukati

4. Kana akaneta muradzike ugombotambisa chombo kusvika chatsamwa. Chimbokwira murume wako. Kana wangomupinza, chibva warara pamusoro pake mazamu ari pachifuva. Chifungaokuti iwe ndiwe murume ari kuisa mukadzi wake. Unofambisa sei chiuno chako kana uri murume. Ukaona murume wako achikuisa, unoona kuti haafambisi muviri wese. Anongofambisa chiuno chete. Ndizvo zvaunoita kana uri pamusoro pemurume. Chero wakamutanyanga ita sokuti iwe ndiwe murume. Kana ukamboda zvako isa mabvi pasi muviri umire mudenga ugotanga kutomhoka tomhoka zvako chombo chichipinda
chichibuda, asi chisingabudi chose, nokuti chinonetsa kururamisa kana uri pamusoro. Utarise kumeso kwemurume kana uchimuisa. Anokutaridza kana ava padhuze, Ndipo paunotanga kukama ipapo, kuti ubudise uturu hwese hwechombo. Kana ukamutangira iwe, chigumira ipapo kuti iye achikuisa napasi kusvika apedza. Usarega chombo chichibuda asati apedza. Kanaapedza, ramba wakamukwira kusvika chombo chabuda choga chisisina shungu nechitubu. Usakasirira kubudisa murume. Rega azvibudisire oga iye. Kana pasina zvokuita, detemba murume wako, umbomukisa kisa uti anogona kuisa uye anokunakira chaizvo.Uchaona next time ava kuita masaramusi matsva.

5. Kana akumukira usiku, iwe wakamufuratira, simudzira gumbo riri pamusoro ugomubatsira kukupinda. Angopinda chete rega zvako akubatirire mafudzii, iwe chingo mugonyera kuti apinde zvakanaka. Chirega aite zvaanoda. Asi chemerera kuti aite shungu.

6. Kana ada kukuisa wakazvambara zvako nedumbu, iye akatanyanga ma***o ako achibva nokumashure. Unotombotanga wasimudza chiuno kuti apinde. Kana angopinda chidzikisa zvako dumbu. Unohwa chitubu chava kushinya sehembe yesaizi duku yapfekedziwa chombo. Chifamisa chiuno chete uchiti ukati simu, woti dzikise. Kana une chiuno chidiki zviri nyore. Handizivi kuti kana une chikuru zvinoita sei. Asi zvinonaka uye murume anonakigwa chaizvo.

7. Farira chombo. Ita shamwari nechombo. Ziva kuti chombo chakadii. Ziva kuti chinotsamwisa chombo chii. Kurudzira murume wako kuti akubatebate pachitubu, achimbopinza mumwe mukati achikuongorora imomo. Kana une zemo, musiri kumba kwenyu, zevezera murume uti shamwari ndava nezemo. Hende kumba unondibvisa zemo. Utarise uone kuti murume wako anonyemwerera sei pana vanhu. Kana muri mumota bata chombo chiro mubhurugwa zvacho. Kurudzira murume kuti ataure zvinomunakira iwewo ugomuitira.

Itira murume ma"SPECIAL DAYS" okuti umupe zvaanoda. Wangu chero chaada anototi achiwane. Ini ndine makore 28, Kukwirwa nomurume wangu ndinokufarira. Pamwe kana ndiri kubasa ndinomutekisira kuti "kuno zemo chete Nhai ngara" wohwa zvohi fana kuisa mvura mubhavhu. Ndotoziva kuti nhasi ndinoridziswa mhere.

Have a wonderful and blessed day. Amen.

Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp