Mweya Wegodo!

MWEYA WEGODO


Acts 13vs44-47

VaJuda havana kuramba shoko rakaparidzwa naPaul naBanabasa coz ranga rakaipa or raituka vaJuda but pakaita 'mweya wegodo'. VaJuda havana kufara vachiona vanhu vazhinji vaungana kuzoterera shoko raMwari. Mwari atibatsire tibvise mweya wegodo matiri.
Mweya Wegodo!
Mweya Wegodo!

Mwari maita mandivhenekerawo imwe nyaya. Ndainetseka kuti sei isu maKristu tichinetsana kuti ava ndevekwanhingi havanamati, isu kwedu ndokune yese. Mumakombi maKristu vanopotsa kurovana vachisvorana nekunyomba mamwe machurch. Mapastor chaiwo haawirirani nenyaya yekusiyana kwemachurch. Church yemumwe ichikura umwe anogara aparidzira vekwake kuti siyanai nezvirikoko hazvisi zvaMwari. Seiko zvichidaro. MWEYA WEGODO watikanganisa.

Mwari tibatsirei tibvise 'mweya wegodo'. Paul ari paKorinte (1Corintians 1-23) anotuka mweya uyu wemadivisions within Christianity. Verenga verses 12&13, anoti, "Zvandinoreva ndizvo, kuti mumwe nomumwe wenyu unoti: Ini ndiri waPauro, ini waAporo, ini waKefasi, ini waKristu. Ko Pauro wakaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwenyu here? Ko makabhabhatidzwa muzita raPauro here?"

Itirwai nyasha vana vaJesu tibvise 'mweya wegodo' matiri. Hameno kana zvanzikwa?

Have a wonderful and blessed day. Amen.

Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Subscribe to www.pridesibiya.com, follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp