Tiripo Pakuonekwa Nekuitiswa! Stixx Remembers Memory Machaya

Tiripo pakuonekwa nekuitiswa!


Ndizvo zvavari vanhu ava

Hanya Nani chidhoma chekwaChivi?

Semombe vongotendeka pamadiro

Hanzi iyewe ndiwe wave wake mukadzi

Kuramba ugonzi mazinyi

Uri mwana wani?

Unopiwa sadza nani?


Tiripo pakuonekwa nekuitiswa!

Zvido zvedu havateerere

Kodzero dzemwanasikana vachiri kumbunyikidza

Kusaona kwerudzii?

Hoyo Evans Momberume ari kungofamba pamadiro

Kunge mombe yemashanga zvake

Moyo kana kurangarira hupenyu hwaagumisira panzira!


Tiripo pakuonekwa nekuitiswa!

Nhamo yemwanasikana

Sarudzo handina

Pane iyoyi harahwa yenguvo refu

Ndokandirwa kunge chimunya kuhuku

Ko kusosona kweidzo ndebvu dzakachena
Stixx Remembers Memory Machaya
Stixx Remembers Memory Machaya

Tiripo pakuonekwa nekuitiswa!

Harahwa ngoni haina

Hanzi itsika yechinamato

NdiMwari upi iyeye?

Anotsigira kunhumburiswa kwevasati vasvika

Kana zamu rekunwisa mwana handina


Tiripo pakuonekwa nekuitiswa!

Chenyu kungodya muchero

Ko zvido zvangu semwanasikana?

Misodzi inoyerera pamaziso hamuione here?

Munoti ndinozvifarira here?

Nhai amai ko hamuna kurwadziwa nenhumbu here?

Madii kupenga mabvisa hanzu?

Tizai nesu tiende kure nemakora awa


Tiripo pakuonekwa nekuitiswa!

Chipostori chevarume vanobata chibharo

Kunyepera mutemo wekereke dziri shungu

Dzekuravira mhandara dzemarudzi ose

Zvino zvomonditanga ndisati ndamboti

Ko kumirira iwo gumi nematanhatu

Sekunyorwa kwebumbiro remutemo munyika!


Tiripo pakuonekwa nekuitiswa!

Nhasi vemutemo mangonyarara

Ko vamunosungira kusapfeka zviseketo zvedzihwa mupengo ndovadii?

Mhondi nevaroyi dzakaurayisa vangu sisi Memory Machaya hamudzione?

Tumirai masoja iwayo nemapurisa

Ngaapise kirawa iroro, mabhinya avharirwe muChikurubi
Stixx Remembers Memory Machaya
Stixx Remembers Memory Machaya

Tiripo pakuonekwa nekuitiswa!

Dai ari wenyu mwana mainzwa sei?

Nhaiwe Ziyambi Ziyambi?

Ko imi amai venyika?

Munongoimba wani zvekodzero dzevanasikana?

Nhasi munotii nezvakadai?

Dai ari mwanasikana wako wainzwa sei?

Yangu nhamo ndeyekuita mwana here

Memory akashaya, ipapa ziso rakaringa ini naiwaya makore mapfumbamwe andinawo

Hanzi unotonomutsa mapfihwa

Iye akashaya pasina moto wabaka

Muchirega henyu nharadada dzakadi dzichikanyaira

Kunge makudo mumunda wechibage usina varindi


Tiripo pakuchema nekuitiswa!

Vandudzai mutemo unodzikamisa tsika dzemakereke

Inga wani yeAFM makapedza kumatare

YeZion zvimwe chetezvo

Ko kufambira yemagariro emwanasikana?

Munongoda ipo painobuda inotenga yeAmerica?

Vadzidzisi venhema ava

Uyai musunge vese zvavo!

Nezwi guru ndachema zvangu!

Semwanasikana honhaiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe

Tiripo pakuonekwa nekuitiswa!!


By Author & Poet Stixx

PLEASE SHARE!!

Remembering Memory Machaya. May Her Soul Rest in Eternal Peace & to the world. Change begins with you. Do not let the nation's mothers of tomorrow be abused in the name of laws. Stand Up and Break Injustice. It's everyone's duty. Girl-child care is everyone's responsibility.
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp