VERENGA: Kurara Hope Rugare!

Pane mumwe mupfana ainzi Eutychus akakotsira Paul ari pakati pekuparidza akadonha akafa dai asiri Paul akamumutsa chokwadi dai vakatonomuviga (Acts 20:9).


Ndokuitawo imwe shasha yainzi Sisera, yakatiza hondo yakananga kumba kwaJael, yakasvikokumbira mvura, instead of mvura yakapihwa mukaka... yapedza kunwa mukaka ndiye hope kurara...kkkkk nyaya dzekurara idzi, hapana chamati manzwa. Jael ndokutora hook ndokurovera mumusoro maSisera achibva afa (Judges 4:19-21).
VERENGA: Kurara Hope Rugare!
VERENGA: Kurara Hope Rugare!

Samson akaradzikwa pamakumbo naDelilah wanikwe hope dzabata shasha yakurova zvayo ngonono - bvudzi richibva ragerwa, simba ndokubuda – (Judges 16:19). Aya marariro haana kunaka.

Asi pane mumwe wandinoziva (Jacob) akarara hope akatsamira DOMBO akarota ngirozi dzichikwira nekudzika kudenga (Genesis 28:11-12). Hope hadzina kuipa but ukangorara hope dzisina MWARI mukati unoita rombe. pane dzimwe hope dzenungo, siyana nadzo rara hope dzine denga mukati... kumwe kushaya basa kwako uku ihope idzi. Usarare marariro erombe. Vamwe ndovanorara pazvinhu zvaMwari. Rara kune zvimwe kwete zvedenga. Ngwarira!

Ngwarira pabasa raShe coz rine mubairo wehupenyu husingaperi. usangopuse-puse when it comes to the things of God but woda kungwarira kumakuhwa. KUPUSA HAKUSI KUNAMATA – UYE KUNAMATA HAKUSI KUPUSA. Jacob akarara hope akaona denga, but because you go to bed usina kana KUNAMATA thats why uchirota zvigure husiku rara nedenga...HOPE NGADZIITE SHOMA MIDNIGHT MUKA UNAMATE USATANGIRWA KUTAURA NEMWEYA YEDZINZA

MIDNIGHT PRAYERS OPEN CLOSED DOORS VADIKANI.

Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Follow Apostle Pride Sibiya (Bishop: Glory Ministries) on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips, and all social media.

Copyright: Brand Pride Sibiya(tempering with the article without permission of Brand is a criminal offense).
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp