Paunonwa tea vamwe varikunwa maheu asina sugar, paunodya chingwa vamwe varikudya munya nemuto wejongwe, paunonwa drink vamwe vari kunwa jolly, paunodya nyama vamwe varikudya machunks, paunopfeka bhutsu mumwe arikufamba netsoka, paunoti handina degree mumwe haatorina grade 7, pauri kurara pabed mumwe akatorara pasi pebridge akafuga masaga, paunoti hauna sipo yekuwacha mumwe haatorina hembe yacho, paunomuka mumwe atofa...ziva kuti pavanhu gumi, 8 vanoshuva kuva zvauri...
Kubudirira

Kurarama kwauri kuita nezvese zvaunazvo hakusi kugona kwako, ziva kuti wakawanirwa nyasha, so, dzorera mbiri kune akakodzera Ngatidzidzei kutenda Mwari nezvose zvatinazvo!!!

Just say, "Thank you Lord  Jesus Christ", woudzawo mumwe munhu zuva rinonzi nhasi risati radarika angoti "Mazvita Ishe JESU"

Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Follow Apostle Pride Sibiya on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips and all social media.