All The Single Ladies: Chenjera Kudzinga Boaz NeMuromo!

Dear Singles:  Grace to Overcome A Foul Mouth

Genesis 24:14 Muranda wa Abraham anoenda kunotsvaka muskana wekuti Mwanakomana wa Abraham aroore an oti asvika patsime opfugama onamata achiti Mwari Itai Kuti musikana achapa mhinduro yakati Ave iye anofanira kuroorwa Na Issac.

Prophetess Anna Tafadzwa (Praying Woman Ministries)
Chimwe chatadzisa mwanasikana wangu kuroorwa inhau yemuromo unotaura 3 languages English Shona and Rough. And rough is the dominant language. Street rose rinotoziva kuti sister nhingi usasvikapo unorafurwa.Kuchurch chaiko vachitaurirana pachavo vakomana unonzwa voti Betty is beautiful but unoudzwa gwabvu Gara hako waregera kusvika paari and they admire you from afar. Ndauyawo nenyasha dzekumbo geza muromo uyu mukwanisewo kubuda mashoko asinga dzingi Boaz.
Single but rough lady
Mai vemusika vakazama kukutsiura unonzwa mwanasikana oti imi mother imi zivai zvekamusika kenyu kakazara zvinhu zvakawora. Wotadza kuziva ndiye here mwanasikana wangu uyu Ari kukwirira gomo Kuda kuroorwa Hino  ndeupi murume anoda kugara paano pindurwa gwabvu. Mukoma Pedzi vakada kukanda shoko unonzwa baby girl oti wakanditarisa unofunga Kuti ndiri we class yako here Ini, famba famba Shamwari. KO washayawp here mhinduro nyoro mudikani KO mukoma Pedzi Ava vakamuka vasimudzirwa nedenga hauzodembe here pawakava dadira.

Umwe ndiye aka rafura ma destiny helpers, vanhu vaifanira kumu connecter Kuna Boaz, Ruth Ari mumunda ma Boaz kodai aka rafura vashandi vaBoaz pa verse 7 ya Ruth chapter 2 munoti Boaz aimbopiwa recommendation yakanaka here about Ruth.
Colossians 4:6 New International Version (NIV) "Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone."

Chenjera kudzinga Boaz nenhau yemuromo usinga Tauri mashoko manyoro

Receive Jesus Christ today and go to church for spiritual fellowship.

Follow Apostle Pride Sibiya on Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, WhatsApp, Google+, Instagram, Instaclips and all social media.
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp