Madzimai Nemi Varume Urwu Harusi Rudo: Urwu Ndirwo

Rudo tinoriziva tese kusvika tazobvunzwa kuti, rudo chii? Mira umbofungisisa! Chiiko chinombonzi rudo kana kuti kuda munhu?

Ziso dzvuku harwusi rudo.
 
Mbabvu yakatyorwa tyorwa harwusi rudo,

Zino rakamedurwa harwusi rudo.Kusiiwa wave kufamba nemadondoro harwusi rudo, kundichengeta ndirwo rudo.

Kuzonofefemukira kumubhedha we kuchipatara harwusi rudo, rudo kundivhikira 

Kuudzwa kuti urizidzambara futa kusimba harwusi rudo, kunditsvoda ndirwo rudo

Kuudzwa kuti uri kamabhonzo kuonda harwuzi rudo, kundifarira ndorudo

Kusateererwa harwusi rudo, kungonzwawo zvandiri kutaura ndorudo chairwo. 

Kushandisirwa nyaya dze mari harwusi rudo, kundikoshesa kudarika mari ndoorudo.Rudo harwufanire kuku uraya mukati nekunze. 
Rudo harwuuraye kuzvivimba kwako.
Rudo harwukuudze kuti hauwane umwe arinani kupinda ini ukange wandisiya.
Harusi rudo irworwo.

Rudo harukusiye wave mukofini amai nhiya imi. Muka ndati! 


Kurova mukadzi 

Chinonzi rudo kudikoshesa, kundifarira, kundichengetedza, kutadza neni, kundifungira zvakanaka, kundiregerera, kundisimudzira. Rudo rune unyoro, rudo runozvidzora, rudo runopa simba rekunigonesawo zvakanaka, harurove, harukuvadze, hariuraye.


Ini semuranda wa Mwari, ndinonyatsobuda pachena ndichi shoropodza bvonga mupopoto ingava ipi neipi zvayo, zvisinei nekuti chikonzero chacho chimbori cheyi!


Rudo Harurove


Kutaurirana ndiko kukuru, murume chaiye haasimudze ruoko kuti arove, anorusimudzira kuda nekupuruzira mudiwa wake. Hakuna chikonzero chinoruramisa kurova mudiwa wako. Ukangoona kuti hasha dzasimuka, MIRA-IMBOFAMBA-FAMBA-FONERA kanaa kuisa Whatsapp panhamba idzi: 0782 486 559. Kunewe waverenga ndinoti, ukangoona kuti pane zviratidzo zvemhirizhonga, TAURA usanyarare fona pa 08 080 117.

Ndini Apostle Pride Sibiya


Issues of domestic violence against women are on the rise in Zimbabwe with 1 in every 2 women reporting having experienced emotional, physical, or sexual abuse from a current or former partner or husband. That is so disheartening. 


#LoveShouldn'tHurt/RudoHarurove/#UthandoKaluhlukumezi


Love Shouldn't Hurt Campaign, Population Solutions For Health in partnership with Sweden (Swerige), Population Services International, and the Government of Zimbabwe

avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp