Madzimai Nemi Varume Urwu Harusi Rudo

Harwusi rudo urwu kwete!
Ziso dzvuku harwusi rudo.
Mbabvu yakatyorwa tyorwa harwusi rudo,
Zino rakamedurwa harwusi rudo.

Kusiiwa wave kufamba nemadondoro harwusi rudo, kuzonofefemukira kumubhedha we kuchipatara harwusi rudo, kuudzwa kuti urizidzambara futa kusimba harwusi rudo, kuudzwa kuti uri kamabhonzo kuonda harwuzi rudo, kusateererwa harwusi rudo, kushandisirwa nyaya dze mari harwusi rudo. 

Harwusi rudo urwu, kwete!
Rudo harwufanire kuku uraya mukati nekunze.Rudo harwuuraye kuzvivimba kwako.
Rudo harwukuudze kuti hauwane umwe arinani kupinda ini ukange wandisiya.
Harusi rudo irworwo.

Rudo harukusiye wave mukofini amai nhiya imi. Muka ndati! Unofanirwa kuchinja vanhu vekudanana navo. Tsvaga munhu wekufambidzana naye anoziva Mwari, vane kamudiro kavowo kakasiyana ,uyezve kamusiyano kacho kanodakadza.
Kurova mukadzi 
Ini semuranda wa Mwari, ndinonyatsobuda pachena ndichi shoropodza bvonga mupopoto ingava ipi neipi zvayo, zvisinei nekuti chikonzero chacho chimbori cheyi!
Ndini Apostle Pride Sibiya

Post a Comment

0 Comments

avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp