Usafe Wakasiya Chirauro Chako

Matthew 17vs24-27 - Nyangwe zvazvo Jesu vakanga varaira Peter kuenda kundobata hove pachidiwa mari yetembere. 

Peter akaenda nechirauro. Miracle yakaonekwa kundowana muripo wetembere mumuromo mehove. Dai Peter akangoti, zvazvataurwa kuti ndindobata hove mumuromo mayo mune mari zvichandozviita ndezvemunana aidzoka asina chinhu. Mwari ngavandibatsire kuparidza nyaya iyi.

Hama mudikanwi rega ndikuudze nhasi...munana waJesu urimo muupenyu hwako iwe but hwakamiswa coz unoda kubata hove usina chiredzo iwe. Unoda kugarika pasina kushanda. Mhepo yairambidza pfuma yakadzingwa but wakaidzingirwa wacho anoda kubata hove atore mari mumuromo mayo asina chiredzo. Shanda Shanda Shanda...enda nechiredzo kwete kumirira ma-extra-ordinary miracles pasina kushanda.
Muredzi
Imi mai mhepo yaidzinga murume kuenda kuma smallhouse yakadzingwa but gezaiwo. Nyaya yekugeza ndiyo yashaisa chirimumuromo mehove. Enda nechiredzo kundobata nyaya dzako. Unoda zvako rugare but haudi kuti vamwe vagarike...3 months maid asina pay. Umwe angati chiredzo ndinacho but pane kaworms kanoiswa pamberi kuti hove dzidyire. Vamwe vanongokanda chiredzo chakadaro kwanzi dzirikuramba kubatika. Uuuuuuum!!! Minamato inodiwa, asi chengetaiwo vabereki futi!

Hama yangu ropafadzo yako iyo irimumuromo mehove but panodiwa chiredzo hove ibatike. Kana mawana chiredzo musakanganwa kaWorms kacho zviite. Minana iriko but usagarire maoko ungazotuka Jesu. Hameno kana zvajeka
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp