18+ Married's Class: Chikapa

Chikapa ndingaiti its a technique inoitwa nemukadzi during sex kuedza kufadza baba and zvakawanda zvinogona kuitwa asi ndichangoti de-e zvimwe zvacho.

Timboti wakarara negotsi, wakavhura makumbo iyo nhengo yababa yakapinda mapindiro ekwamai Pindai, dzora makumbo kudai womonera chiuno chababa apa makumbo ako ari nechemuzasi memagadziko avo.

Ita seizvi, kana baba vakoira zviya, ita sekuti urikudzoserawo kukoira kuya uchiti vakakoira mberi, unokoirawo uchivadzosera back, ita izvi slowly coz nhengo yababa haifanirwi kubuda, chiti irimo kudaro kana maneta nezvandataura izvi, chikoira slowly uchitenderedza chiuno iyo irimo apa maoko ako achipuruzira zasi kwemagadziko ababa. Iti ukambotenderedza side iri wochinja woita rimwe side and nekunakirwa kwenyu you can increase the pace. Rara nedivi rako babawo vorara nedivi kumashure kwako so that nhengo yavo inopinda neshure asi makarara nedivi and iwe iva wakadhonza makumbo ako kuita sekuti mathighs achagumha chest yako.
Bonde rinoda fundo.
Kana baba vakati one koyi, iwe wotiwo one koyi uchidzosera kumashure muchidaro, kanamuri pamubhedha, kotama so that chest yako nemaoko zvinoita rest on the bed or kupfugama kana musina mubhedha. Baba ngavaise nhengo yavo then chiti vakakoira foward panopera kachikoyi kacho iwe wokoirawo back muchidaro, you can change wotanga kukoira uchiita tumacircles zvekuti magadziko ako anoita seari kugadzira letter O, chokwadi uchaona kuti baba havatauri havo asi kana vabatwa nehope uvatarise kumeso, uchaona kasmile kekuguta bonde. Ndongonamata kuti zvandiri kutaura izvi hazvirambisi madzimai coz vamwe varume vanedambudziko rekuti ukagona bonde, wave kunzi uri kuita zveupfambi coz vanongofunga kuti mai vemumba ndevekungovhura makumbo avo votarisa mudenga vochokochewa, whereas mukatarisa zvinonzi kuita sehure kwacho, ndizvo zvatinenge tichitsvaga ikoko, ndirikuti madzimai, mumba umu edzaiwo kuva innovative nekuroverawo baba mazisurprise pabonde, vamwe varume havazotauri havo kuti maita basa but basa munenge mashanda and zvinobatsirawo kuita kuti arambe arimumba. Asikana musatomboita relax mumba umu, coz kamhuka kanonzi small house zvebonde izvo ndozvakanotoita campaign nazvo coz kanoziva kuti bonde rinopedza zvose whilst imi mumba muchiti kuna baba hee, ndakaneta, hee ndakura, hee kwanai handidi zvekurohwa nekushure sehure. Praying for your marriage.

Asi tichipedza hapana chinhu chakanaka sekunamata Mwari kuburikidza naJesu Kristu. Aiwa bonde rakanaka asi tisakanganwe akarisika akatipa hupenyu neruponesu. Namata nesu: "Baba nezita raJesu, ndiregererei nekutadza kwangu kwese, mundiite chisikwa chitsva, ndichakunamatai misi yese yeupenyu hwangu. Amen."

Adopted By Apostle Pride Sibiya And Pastor Anna Sibiya
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp