18+ Chii Chinonzi Chikapa Uye Chinoitwa Sei?

Vara rokuti chikapa rinoita sokuti rakabva kuMalawi kwarinoreva zvinhu zvinodzidziswa vasikana kune umwe mutambo unohi Chinamwari wekuyarusa vasikana kuti vachinzi vave mhandara.

 Mitambo yakadai inoitika kwakawanda asi kazhinji inoitigwa vakomana kuti vachekwe ganda rechombo vave namakore 13-14. MaVhenda emuZimbabwe vanozviita. Mazulu, MaSwazi, maTsvana, vanozviita. Asi sokuziva kwangu vekuMalawi chete ndivo vanoitira vasikana. Hameno kana pane anoziva zvimwe atiudzewo.

Chikapa unyanzvi hwekushandisa chiuno pakurhojana nomurume. Murume anokoira mukadzi achiita chikapa. Saka tongoti chikapa kukoira kwemukadzi asi vakadzi hatibvumigwi kuti tihi tiri kukoira saka vakatipa rimwe shoko rokuti ita chikapa murume achikoira. Asi pane nyaya dzakawanda ipapo. Zvese zvinotanga ne ATTITUDE yako panyaya yokuvatana nomurume waunoitira chikapa. Sokuona kwangu, kune vaya vanongoti murume akumbira vomuvhurira, hazviiti kuti une murume wausina basa naye asinganaki asina basa newe kuti ungotanga kumuitira FREAK OUT pakuvatana. Unenge une zvawakamurongera uye uri munhu akasununguka kana unaye, anokufadza moyo, anodawo kukurhoja. Ndipo unomukungira chiuno womupa zvese.

Chikapa kuwana RHYTHM yakakodzera pane zvamuri kuita. Ini sokuona kwangu Rhythm yekukoirana inopiwa nomukadzi kwete murume. Murume ukamurega achiita zvaanoda anongoti apinza ototanga kuita semota dziya dze FORMULA ONE kumhanya, ipapo iwe unenge uchida kunyatsohwa kuti murume ari mandiri, uye ari kunatyobayabaya nokukwizakwiza papi pacho mukati imomo, ndamubata, ndava naye mukati (Part of the deal for us is POSSESSION. When I have him inside me he is mine. ) Ipapo iye anenge achida kutokudiridzira urume obva abuda ovata hope. Saka iwe basa rako kuderedza sipidhi yake kuti nguva yaanoita ari mukati iwande ugonakigwawo. Rythm unoipa CONTROL nokusunga chombo nemasuru yomukati mechitubu kana kurerusa muviri zvichibva nokuti unoda kuti akasire here kana kuti aderedze sipidhi yake. Murume akangohwa wachemerera otoda kukuzadza urume. Ukasadzidzisa murume wako kunonoka unogara wakapiwa chidimbu chokunakigwa.
Mai Chibwe VekwaZimuto
Kana usina CONTROL yemasuru unotoita zvokutaura asi zvino murume haatereri. Ane AGENDA yeke ega. Toti wamubata wamupa Rythm yakanaka, kukoira kwenyu kwakasiyana. Munoti kana murume ari pamusoro iwe wakavhura makumbo iye ari pakati ari mukati, paanodzira achipinda iwe uri kusimudzira kugamuchira (OPPOSITE) Paunogamuchira ipapo usangoita wakati tasa uchingobaiwa pamwepo mukati. Unopota uchimheyesa chiuno LEFT and RIGHT, ukuwo uchigonyesa chiuno chombo chichimbopindawo neANGLE yakasiyanasiyana, asi uku RYTHM yako usina kuirasa. Unotohwa uchikurungiwa sebota riri mupoto chombo chave mugoti, saka mafambire acho ndeawa, zvichibva pakushandisa chiuno kwemukadzi.

In and out
Round and Round
Left and Right
North and South

Nokuti isu vakadzi tine magaro makuru kupfuura evarume chiuno chine simba uye makumbo akasimba. Vashoma vakadzi vaunohwa vachiti vanohwa musana asi varume vakawandisa vanokomburena nomusana. Uri wega unokwanisa kupurakitiza kushandisa chiuno. Handiziviwo kune vakadzi vanemuviri mukuru kuti zvinofamba sei. Ini kuona kwangu munhukadzi ngaagare ari munhu ari FIT. Ini ndinochovha bhasikoro kakawanda pavhiki. Kubva pandakazvara mwana ndikada kudzikisa dumbu, ndakaona kuti bhasikoro rinoshanda chose. Makumbo anosimba, chiuno chinosimba, chikapa woita sharaude. Musi wawakarongera murume iwe wega mapedza unohwa muviri kuti rukutu fungwa yodavira kuti ndagonekwa nhasi.

Kana wahwisisa chiuno chako unokwanisa kutungamirira murume kubva paanopinza chombo kusvika paanodiridzira urume uchipa CONTROL pasipidhi yake. Ndakamboudzwa neimwe shamwari yangu kwahi kana wakavata nomusana funga munhu ari kupepeta nzungu murusero. Chishandisa chiuno kupepeta murume ari pamusoro. Mese munonakigwa zvokuti. Kana murume abata RYTHM yaunoda yacho chimurega achiita iyoyo iwe womubatirira kuti asabhudisa chombo ne MISTAKE, Ukahwa oita sokuwedzera sipidhi, sunga masuru atadze kumhanya, Ukahwa unga hwako hwaungana muchiuno chimbomusiya aite zvaanoda iwe chirerusa muviri uone zvinoitika.

Chikapa chinodawo kuti uku uri kuita nechiuno uku uri kuhwa fungwa yako ichibvuma kuti pano ndiri kuita zvakanaka nokuti ndiri kunakigwa, ukuwo muromo uri kududza kuti zviri kuitwa ndizvo. Kungogamuchira murume akumisira chombo kuti unakigwe wakanyarara handizvo. Munhu chemererawo zvinoenderana nezvauri kuita. Kuchemerera kunokubatsira kurerusa muviri kuti ukasire kuita ORGASM. Kana usiri munhu uya anongoti kupinzwa wototanga wega kuchemerera, dzidzira kusaruma mazino kana uchirhojewa, Rega manzwi anoda kubuda abude pamuromo wako. Murume anobva azivawo kuti ari kunaka. Varume havadi zvokuchemerera. Anongozogomera ava kubudisa urume.
Bonde rinoda fundo
Chikapa unyanzvi saka zvinotodzidzwa. Tangira pauri ipapo asi ita attitude yokuda kushandisa chiuno chako. Ita attitude yokuda kushinya chombo chomurume wako. Ita attitude yokuda kuva ne FREEDOM OF EXPRESSION pakurhojana nomurume wako. Kana wazvibata zvese izvi chikapa chinongogozha kana wakapakicha makumbo pamafudzi emurume. Ipapo kuti une chiuno kana kuti hauna hazvina basa. Murume anokuita nhapwa yerhoji chaiyo. Unongohwa uchikurungwa sebota wakahi kwiii. Asi mamwe maitire anoita kushandisa chiuno. Kana wangozvitanga, haumbozozviregi.

Tanga nhasi kufunga kufadzana nomurume wako. Iye achakuudza kuti wagona nhasi. Muchiona nyaya dzedu dzakadai, tinoda kuti varume vedu vazive kuti isu todawo rhoji kupfuura ivo. Saka tovakosva kuti vagare vane fungwa yokutirhoja mazuva ese. Akaona mukadzi wekusango anomunyemwerera anobva ati mumoyo make kumba ndine nyanzvi yazvo zvinhu izvi.
Hatina mhaka nokuti vara iri rakabvepi ngatingoritora richiita redu. Nguva yokuti ndabvisa bhurugwa kuti ndifare ndongoita sokuti ndafosiwa ngaibve mumba. Kana wabvuma rhoji nomurume wako chitaridza kuti murume wako uye ane kodzero yezvinhu izvi.

Maitire
Kana wakavata nedumbu murume akakutanyanga akapinza neshure, ukati simudzirei chiuno ukuwo uchikwira nokudzira murume achikoira unohwa pane moyo chaizvo. Kana ukazoisa ruoko pakati pemakumbo ukatanga kukwenyerera bhinzi yako murume ari mukati uku chiuno uchishandisa, hameno hako.

Kana ukakwira murume, ukada kudzidzira chikapa, udza murume asafakanyika iwe wochimutaridza kushandiswa kwechiuno. Kuva pamusoro pemurume kunokuwedzera maitire akasiyanasiyana. Ukatsamhira murume zvokuti mazamu ako ari pachifuva pake wongotambisa chiuno chete muviri wakarivara, Unohwa kuti chombo chinosvika panhu patsva.

Kana wakafongorawo chikapa hachinetsa futi. Shandisa chiuno.

Maitire akawanda anobvumidza kushandisa chiuno saka shandisa. Zvinotaridza kuti uri kunakigwa nezvauri kuita.
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp