Hushamwari Hwakaipa Hunoodza Tsika Dzakanaka.

Ndaverenga Bible rangu rikandiudza kuti ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka. This is not the opposite zvokuti ungazoti, tsika dzakanaka dzinochenesa ushamwari hwakaipa. 

Iye ane tsika dzakaipa ndiye anokushandura. Yes, faith yako yakasimba chaizvo but vaunotamba navo vanotiudza kwaurikuenda.

Provebs 13vs20 yoti, 'Fambidzana nevakachenjera ugova wakachenjerawo, asi shamwari yamapenzi inoshatiswa'. Tine vamwe vanoti, ini handiite zvechipfambi zvangu, shamwari dzangu ndidzo dzinoita. 
Hushamwari Hwakaipa Hunoodza Tsika Dzakanaka.
Ko pamunobuda out kana voita chihure iwe unenge uchiitei? Yes, zvemaSmall house haudi unonamata but pamunoenda kuBraai ivo nanemaSmall houses avo iwe unenge uchiitei? Uchifungei tomboti hauna? Yaaaah, unotya Mwari zvako, but idzo shamwari dzako dzemakuhwa pavanonyeya iwe unenge uripi? Wakaisa zvitanda munzeve? Vashoma vakatanga kunwa kana kuputa nekuti vaida izvozvo. Vazhinji vakatanga nekubatiswa neshamwari.

Ini handisi kuramba kuti munogona kutamba naye akazoguma atendeuka but Provebs 12vs26 inoti, 'wakangwara unotsvaga shamwari neuchenjeri asi nzira yowakaipa inovarashisa'. Nyaya haisi yekuti wese auya atova shamwari yako. Sarudza!! Zvimwe regawo zvidarike. Paushamwari wana chaunodzidza kwete kungoti chero zvazvaita. 

 "Musanyengerwa. Ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka." 1 Vakorinte 15vs33

Shamwari yakanaak yekutanga nayo ndiJesu Kristu weNazareta. Tanga nekumugashira saIshe naMambo weupenyu hwako nekuendawo kukereke. Iti: "Ishe Jesu ndiregererei kutadza kwangu kwese mundiitewo shamwari yemoyo wenyu, nekundipawo shamwari dzinotya Mwari. Sukai zvivi zvangu muropa renyu. Amen."

Adopted By Apostle Pride Sibiya
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp