Nyoka Inotoda Varume!

Pamusoro varume mose, vana Sekuru, vana baba, vana mukoma nemwi vanin'ina; nhasi ndinombokukumbiraiwo zvishoma kuti ndimbofamba nepamusoro penyu zvishoma; saka mondiitirawo moyo murefu napadiki. Nyoka ngairohwe nevarume. 

Ko zvingaita here kuti imwi baba muine mudzimai wenyu nevana venyu mumba makatandara zvenyu; mumba imomo mopinda nyoka, imwi mokwira pamusoro petafura muchisaidzira amai kuti vavuraye nyoka; ipapo munenge muchiti: "Tarisa yavakuya kwandiri rova kani"?

Ko zvingaita here kuti kuhondo kwoita Commander wechikadzi anenge akatungamirira varume kuenda kunorwa hondo?
Nyoka Inotoda Varume!
Ok my turning point of my serimon ndeyokudai; Varume mumakereke umo, nemudzimba umo maita nyoka inonzi Diabhorosi Satan, Nyoka yakanyengera Eve; inoda kurwiswa. But ndakati ndakatarisa, ndikavona varume vari busy kusundira vakadzi kuti varwisane nenyoka iyi ivo zvavo vakavanda.

Nyoka inonzi Satan ngairohwe navarume. Mumakereke vakadzi ndivo varikuwanda kupfuura varume; ko varume makavanda kupi? Zvemusha zvikanetsa, varume sei muchitumira vakadzi kuenda kuchurch? Vamwe ndivo vanotungamidza vakadzi mberi, unonzwa vachiti: "Tungamirai, ini ndichazotevera."
  • VAEFESO_6vs12 Shoko rinoti: Hatirwi nenyama neropa; asi kuti tinorwa nemweya wakaipa werima renyika ino. Ndiyo nyoka yacho iyoyo. Munozviziva kuti vakadzi vakakundwa kare kuburikidza naEver; but you are still push them forward.
  • MARKO_10vs7 Shoko rinoti: Murume unofanira kunamatira mukadzi wake; but nhasi vakadzi ndivo varikunamatira varume vavo, why? Because varume vamazuva ano makwara vanotya nyoka Satani.
Ndati kuhondo kunoda Commander wechirume, ndiye anofanira mauto ake mainstruction, ndiye anofanira kutungamirira masoja kuenda kuhondo. Zvino nhasi vakadzi ndivo vavakutungamidzwa mberi mumakereke kuti vave maCommander pahondo yatirikurwa naSatani.
Varume! Ishe varikuramba, varikuti nyoka inonzi Satani ngairohwe nevarume; varume tungamirirai vakadzi pazvinhu zvose nokuti ndimwi makapiwa masimba ekutonga.

NGATIVEI VAITI VESHOKO.

Developed From A Message By Evangelist Phanuel Dzangare Chiweshe
avatar
Bishop Pride Sibiya Online
This Is Bishop Pride Sibiya (www.pridesibiya.com) Official Website and Blog. Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder and President Of Glory Ministries. Bishop Pride Sibiya
Chat with WhatsApp