Wednesday, 12 April 2017

Ini Ndine Figure

Vadikani wauri kuti muviri wako hausi wako. Bhaibheri rinoti miviri "yenyu" itemberi yoMweya wamakapihwa, yaisi yenyu! 

You should therefore glorify God in that body. Ndirikutoshamisika nevari kurara nevanhu vasina kuvarora mutemberi yoMweya ...vanoimwisa bronco ... hanzi inini manje ndine figure yakapenga, nyamba muviri ndewaJehovah iwe uri muroja imomo. 
Ini Ndine Figure
Uchaona musi waanokudzinga hake kubva pahuroja, ndipo paachakubvunza kuti maibatei mutemberi yangu ... ipapo figure inenge yakwaMpfiganebge ... vana veZimbabwe ngatityei Jehovah titendeuke nhasi nguva ichipo. Amen. 

 Apostle Pride Sibiya

No comments:

Post a comment

Contact Form

Name

Email *

Message *